AVÍS LEGAL

Tots els drets de propietat industrial i intel.lectual de la seu web www.nadalalmirall.com i dels seus continguts (textos, imatges, sons, audio, video, dissenys, creativitats, software) pertanyen a Nadal Almirall Grup S.L. o, en el seu cas, a terceres persones.

L'usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i guardar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quant sigui, única i exclusivament, pel seu ús personal i privat, quedant, per tant, totalment prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

Nadal Almirall Grup S.L. es reserva el dret d'efectual, sense avís previ, les modificacions que consideri oportú a la seva seu web, podent canviar, suprimir o afegir els continguts així com la forma en la que aquests apareixin presentats o localitzats.

Nadal Almirall Grup S.L. només autoritza mencions als seus continguts a altres seus web, amb el tractament que aquestes considerin, sempre i quant no reprodueixin els continguts de la seu web www.nadalalmirall.com. En el cas de disposar d'un enllaç d'hipertext a alguna de les seves pàgines, l'usuari ha de saber que està entrant a Nadal Almirall Grup i ha de percebre en el seu navegador la seva direcció URL.

Nadal Almirall Grup S.L. perseguirà l'incumpliment de les anteriors condicions, així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en la seva seu web exercint totes les acciones civils i penals que els pugui correspondre en dret.
AVISO LEGAL

Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de la sede web www.nadalalmirall.com y de sus contenidos (textos, imagenes, sonidos, audio, video, diseños, creatividades, software) pertenecen a Nadal Almirall Grup S.L. ó, en su caso, a terceras personas.

El usuario puede visualizar todos los elementos, imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado, quedando, por tanto, terminantemente prohibida su utilización con fines comerciales, su distribución, así como su modificación, alteración o descompilación.

Nadal Almirall Grup S.L. se reserva el derecho de efectual sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su sede web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir los contenidor así como la forma en la que éstos apararezcan presentados o localizados.

Nadal Almirall Grup S.L. tan sólo autoriza menciones a sus contenidos en otras sedes web, con el tratamiento que éstas consideren, siempre y cuando no reproduzcan los contenidos de la sede web www.nadalalmirall.com. En el caso de disponer de un enlace hipertexto a alguna de sus páginas, el usuario debe saber que está entrado en Nadal Almirall Grup y debe percibir en su navegador su dirección URL.

Nadal Almirall Grup S.L. perseguirá el incumplimiento de las anteriores condiciones, así como cualquier utilización indebida de los contenidos presentados en su sede web ejerciendo todas las acciones civiles y penales que les puedan corresponder en derecho.